Saludare in sardu, a mangianu e a sero, nàrrere bonas dies e bonu sero; preguntare a un’amigu: "comente istas?" e "ite novas?". Tocat a ddu fàghere cun trancuillidade e seguridade. Su coràgiu de unu faghet essire a campu su coràgiu de àteros.

Continua...