Non paret esageradu a faeddare de ischedadura. De seguru custa iniziativa torraiat cun una polìtica pretzisa de su guvernu tzentrale de tando, chi si bidet chi cunsideraiat unu perìgulu su de pònnere in contu un idioma chi no esseret s’italianu.

Continua...